Maskros -Foto Patrik Alfredsson

Foto: Patrik Alfredsson

Tillstånd och MKB

Många typer av verksamheter är klassade som miljöfarliga enligt miljöbalken. Dessa är ofta antingen anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga. För verksamheter med betydande miljöpåverkan ställs höga krav på samrådsförfarande och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En tillstånds- eller anmälningsprocess enligt miljöbalken inbegriper många kontakter med olika myndigheter, organisationer, och andra aktörer. Många gånger krävs det också en rad utredningar för att kunna göra en relevant konsekvensbedömning.

Vi hjälper er att ta fram handlingar för ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, däribland samrådshandlingar och MKB. Vi arrangerar och genomför de samrådsmöten med myndigheter och särskilt berörda som krävs för att erhålla tillstånd. Under samrådsprocesser har vi stort fokus på proaktiv kommunikation. Vi har specialkompetens inom tillståndsärenden för vindkraft men tar gärna uppdrag i andra typer av verksamheter också.

Vindkraft

Foto: Patrik Alfredsson

Vi har mer än 6 års erfarenhet från vindkraftsbranschen och ett brett kontaktnät över hela landet och i Finland. Vi hjälper er med de miljö- och tillståndsrelaterade delarna i ert vindkraftsprojekt. Våra tjänster inbegriper:

 • Förstudie
 • Utredningar inför MKB
 • Samrådsförfarande inklusive remissutskick
 • MKB
 • Tillståndshandlingar
 • Anmälningshandlingar
 • Bygglovshandlingar för vindkraftverk
 • Bygglovshandlingar för vindmätningsmast

Utredningar inför MKB samt beräkningar för ljud, skugga och produktion genomförs med hjälp av våra samarbetspartners.

Miljöutredning

Foto: Patrik Alfredsson

Foto: Patrik Alfredsson

I samband med miljöcertifiering eller -diplomering inleds arbetet alltid med en djupgående utredning av verksamhetens fullständiga miljöpåverkan. Utredningen ligger till grund för bedömningen av verksamhetens betydande miljöaspekter och planering av det fortsatta miljöarbetet.

Vi hjälper er att genomföra en miljöutredning som är anpassad efter den certifiering ni vill gå vidare med. Utredningen kan göras fristående eller som en del i miljödiplomering eller miljöcertifiering av företaget.

I en miljöutredning ingår bland annat kartläggning av:

 • energiförbrukning
 • inköp
 • avfallshantering
 • transporter
 • kemikaliehantering
 • utbildningsbehov hos medarbetare och ledning
 • indirekt miljöpåverkan

Kontakta oss för mer information om hur en miljöutredning för er verksamhet kan se ut.

Grundläggande miljöutbildning

Foto: Patrik Alfredsson

Foto: Patrik Alfredsson

En grund i allt miljöarbete är kunskap och förståelse för processerna i naturen och samhället. För att ett företag ska lyckas med sitt miljöarbete är det nödvändigt att alla medarbetare förstår bakgrunden till arbetet och sin egen roll i det. Kunskap skapar motivation!

Jobbar ni för någon form av miljöcertifiering eller miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas? Vi håller halvdagsutbildningar för er personal. Vi anordnar också öppna utbildningar för era nyanställda vid behov.

I den grundläggande miljöutbildningen ingår:

 • Miljöproblem genom tiderna
 • Dagens stora miljöproblem
 • Hållbar utveckling och planetära gränser
 • Konsumtionens miljöpåverkan och ekologiska fotavtryck
 • Miljölagstiftning och miljömål
 • Företags miljöpåverkan
 • Så fungerar ett miljöledningssystem

Det finns ännu inga datum för grundläggande miljöutbildning år 2017. Vi sätter ihop grupper efter behov.

Kontakta oss för att lämna intresseanmälan.


 

Hållbarhetskommunikation steg 1

Kommunikation

Många företag bedriver ett fantastiskt hållbarhetsarbete men missar helt att kommunicera kring det. Ofta beror det på osäkerhet kring hur man får uttrycka sig eller rädsla för greenwash. Men genom att öka sin kunskap kan hållbarhetskommunikation bli en nyckel till att driva både förändringar och affärer. Vi erbjuder en uppskattad halvdagsutbildning där vi kombinerar föreläsningar, övningar och exempel från verkligheten. Du kommer att lära dig mer om bland annat:

 • Strategier för framgångsrik hållbarhetskommunikation
 • Hållbarhetsdriven målgruppsanpassning
 • Uppförandekoder, lagstiftning och vad som händer när det går fel
 • Greenwash och greenhush – att hitta balans mellan ”walk” och ”talk”
 • Verktyg och hjälpmedel för trovärdig kommunikation

Utbildningen riktar sig till kommunikations- och marknadsansvariga, miljö- och hållbarhetschefer och andra ansvariga/samordnare i hållbarhetsfrågor.

Det finns just nu inga datum för hållbarhetskommunikation steg 1.

Kontakta oss för att lämna intresseanmälan.


Hållbarhetskommunikation steg 2

Under denna eftermiddag fördjupar vi oss i hur man kan få med hela organisationen med på tåget i hållbarhetsarbetet.

Många företag bedriver ett ambitiöst hållbarhetsarbete men missar att kommunicera kring det. Detta gäller ofta både den externa men framförallt den interna kommunikationen. Genom att öka sin kunskap kring hållbarhetskommunikation kan man också öka inspirationen och engagemanget hos sina medarbetare samt underlätta för medarbetare att göra bra val i situationer med komplex information.

Under denna halvdagsutbildning kombineras föreläsning med övningar och exempel från verkligheten. Du kommer att lära dig mer om bland annat:

 • Internkommunikation – förändringsledning för att få med hela organisationen i hållbarhetsarbetet
 • Fördjupning inom målgruppsanpassning – hur olika personlighetstyper triggas av olika argument och kommunikationskanaler, både internt och extern
 • Nudging – metoder för att göra det lätt att välja rätt, utan piska eller morot

Utbildningen riktar sig till kommunikations- och marknadsansvariga, miljö- och hållbarhetschefer samt andra ansvariga gällande hållbarhetsfrågor. Utbildningen passar både B2C- och B2B-företag.

Utbildningstillfällen våren 2017:

2 mars kl 13-16:30, TEK Halmstad (i samarbete med EMC)

Mer information om utbildningstillfället finns här.

Vill ni boka ett separat tillfälle för ert företag? Kontakta Hanna för prisuppgift.


 

Röster från deltagare i kommunikationsutbildning 2016

Recensioner

 

Miljödiplomering

Foto: Patrik Alfredsson

Foto: Patrik Alfredsson

Fler och fler företag inser hur viktigt det är att arbeta aktivt med att minska sin miljöpåverkan. Ett sätt att komma igång är att införa ett miljöledningssystem. Ett kontrollerat och godkänt miljöledningssystem minskar verksamhetens miljöpåverkan samtidigt som det kan användas i marknadsföringen.

Det finns flera etablerade miljöledningssystem att välja mellan. För stora företag eller företag med verksamhet utanför Sverige kan det vara lämpligt att använda sig av det europeiska ledningssystemet EMAS eller den internationella standarden ISO 14001. För mindre eller medelstora företag, som arbetar mot den svenska marknaden, kan det vara lämpligare med en miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas standard.

Vi hjälper till hela vägen eller med valda delar

Vi hjälper ditt företag att bygga upp ett miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas metod. Arbetet börjar med en utredning av verksamhetens totala miljöpåverkan då vi identifierar era betydande miljöaspekter. Vi jobbar sedan vidare med mål, handlingsplaner, rutiner, policys och utbildning av personal. Under arbetets gång ska också en mängd miljöförbättrande åtgärder genomföras. Ni väljer vilka delar ni vill ha hjälp med och vilka ni vill hantera själva.

När allt är på plats är det dags för en extern revisor att granska om systemet lever upp till kraven i standarden. Vi samarbetar med SEE U Halmstad som reviderar miljöledningssystem och utfärdar diplom enligt Svensk Miljöbas.

Är ni intresserade av någon annan typ av miljöcertifiering? Kontakta oss!

 


 

Varför miljödiplomering?

 1.  Effektivisera er resursförbrukning inom bland annat energi, drivmedel och kemikalier
 2. Var med i upphandlingar där miljökrav ställs
 3. Öka engagemanget och kunskapen hos era anställda
 4. Förbättra er konkurrenskraft
 5. Öka er trovärdighet genom oberoende granskning av ert miljöarbete
 6. Ordning och reda i prioriteringarna
 7. Långsiktighet och hållbarhet

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara